Lapsen
oikeuksien
foorumi

19.11.2019 @ Verkatehdas, Hämeenlinna

Teema

Teema 2019: Osaavat yhteisöt lapsen tukena

Vuosi 2019 on YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden lisäksi tapahtuma keskittyy tänä vuonna teemaan osaavat yhteisöt lapsen tukena.

Teema liittyy perheympäristöön ja sijaishuoltoon. Teeman taustalla on YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomelle antama päätelmä 30 sekä siihen liittyvät suositukset 31 (Päätelmät ja suositukset suomeksi 2011).

Lapsen oikeuksien komitea esittää huolensa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten kasvuympäristöistä silloin kun lasten elämään vaikuttavat esimerkiksi vanhempien päihdeongelmat tai huoltoriidat. Komitea painottaa, että Suomen pitäisi lisätä ammattilaisten osaamista ja panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin, erityisesti vanhemmuuden tukeen.

Miksi teema osaavat yhteisöt lapsen tukena?

Suomessa on paljon toimintaa, joka tukee lapsen ja nuoren elämää arjessa. Lähiyhteisön tukea tarjoavat koulu, harrastukset, perhe, ystävät ja muut lapsen läheiset tahot. Lähiverkon tuki kantaa suurinta osaa lapsista läpi elämän.

Lähes jokaisen lapsiperheen elämään mahtuu kuitenkin myös vaiheita, jolloin tuen tarve kasvaa. Tuoreen kohorttitutkimuksen mukaan lähes puolet lapsista kohtaa lapsuutensa aikana yhden tai useamman seuraavista riskitekijöistä: vanhempien ero tai vanhemman kuolema, vanhempien matala koulutustaso, vähintään toiselle vanhemmalle kohdistettu toimeentulotuki tai vanhemman psykiatrinen diagnoosi (Ristikari ym., 2018). Riskitekijöistä johtuva tuen tarve voi olla ajoittaista, kuten esimerkiksi vanhempien erotilanteessa. Kyseessä voi olla myös perheen arkea jatkuvasti haastava tilanne tai ongelmien kasaantuminen.

Tutkimusta siitä miten kasvuolot vaikuttavat lapsiin on paljon, esimerkiksi päihteiden käytön vaikutuksia lapseen on tutkittu runsaasti viime vuosien aikana (esim. Raitasalo ym. 2012; Holmila ym. 2013; Jääskeläinen ym. 2016). Tiedon siirtymisestä esimerkiksi ammatillisiin käytäntöihin on kuitenkin vain vähän viitteitä.

Monet indikaattorit viime vuosilta, kuten 1990-luvulta lähtenyt voimakas lastensuojelutarpeen kasvu (THL lastensuojelutilastot) sekä lasten psykiatristen lähetteiden lisääntyminen tämän vuosikymmenen aikana (Huikko ym., 2017), antavat viitteitä siitä, että perheiden psykososiaalista tukea tarvitaan aikaisemmin, tehokkaammin ja tasavertaisemmin.

Valtakunnalliset ohjelmat (esim. Kaste ja LAPE) ovat painottaneet ennaltaehkäiseviä palveluita ja lainsäädännön muutokset ovat siirtäneet enemmän vastuuta paikallisyhteisöille. Tarvitaan osaamisen koordinaatiota, että paras olemassa oleva tieto saadaan käyttöön ja sen avulla voidaan tukea lapsiperheitä kaikkialla Suomessa. ÄÄNI-tapahtuma on yksi väylä tuoda eri tahoja yhteen, jakaa osaamista ja vaikuttaa siihen, miten osaavat yhteisöt toimivat lapsen tukena.

Mikä?

Lapsen oikeuksien foorumi

Ääni19 – Lasten oikeuksien foorumi järjestetään toista kertaa Lasten oikeuksien viikolla Hämeenlinnassa. Foorumin tavoitteena on tuoda yhteiseen pöytään eri järjestöjen, ministeriöiden ja tutkimuksen tuottamaa tietoa ja kokemusta. Onnistunut lapsipolitiikka on koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä ja merkittävyydessään yksi tärkeimmistä. Ääni -foorumin tavoitteena on luoda päättäjille suunnattu keskusteleva, ratkaisukeskeinen ja rohkaiseva tapahtuma, joka antaa konkreettisia tapoja muuttaa toimintamalleja ja päätöksentekoa niin, että lasten oikeudet toteutuvat paremmin.

Foorumipäivä rakentuu aamupäivällä vapaasti valittavista alaseminaareista, joita järjestävät yhteistyöverkoston jäsenet eri teemoista. Lounaan jälkeen foorumi kokoontuu yhteen kuulemaan yhteistä asiaa Vanaja-saliin.

Jokaisesta Ääni -foorumista kootaan julkilausuma, joka toimii työkaluna ja seurantavälineenä työskentelyn etenemiselle.

jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. meillä on yhteinen vastuu varmistaa, että jokainen lapsi saa turvallisen lapsuuden ja hyvät lähtökohdat elämälleen kotitaustasta riippumatta.

Sanni Grahn-Laasonen

Julkilausuma

Julkilausuma 2019 on julkaistu

Vuoden 2019 ÄÄNI-tapahtuman teema on osaavat yhteisöt lapsen tukena. Sillä halutaan korostaa peruspalveluiden ja lähiyhteisön roolia lapsen kasvun aikana. Suomessa liian suuri osuus lapsista ja nuorista päätyy lastensuojelun tai psykiatrisen palveluiden piiriin. Sen sijaan he tarvitsisivat laadukasta tukea aikaisemmin, omissa kasvuympäristöissään.

Osaavat yhteisöt lapsen tukena -julkilausumassa esitetään, että 

  1. Valtakunnallisella tasolla tulee jatkaa tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaa hallinnonalat ylittävää kehittämistä, kehittää monialaista koulutusta, luoda näyttöön perustuvalle psykososiaaliselle tuelle kansalliset rakenteet ja lisätä lasten osallisuutta. 
  2. Tulee parantaa lasta odottavien perheiden mielenterveyshäiriöiden ehkäisyä ja varmistaa vanhemmuuden, parisuhteen ja erotilanteen varhainen tuki sekä turvata pari- ja perheterapian palvelut.
  3. Matalan kynnyksen vanhempainryhmätoiminta tulee vakiinnuttaa. 

Tutustu julkilausumaan kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä!

Ohjelma

Ohjelma

Ääni19 – Lapsen oikeuksien foorumin ohjelma on julkaistu.

lapsen oikeuksista suurin on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja leikkiin. lapsista on pidettävä huolta, rohkaistava ja kuultava heidän näkemyksiään.

Annika Saarikko

Kenelle?

Kenelle?

Ääni19 – Lapsen oikeuksien foorumia järjestää joukko suomalaisen lapsi- ja perhejärjestöjä, elinkeinoelämän vaikuttajatahoja sekä nuorisojärjestöjä. Lapsipolitiikan keskeiset päätökset tehdään kuitenkin näiden tahojen ulkopuolella kunnissa, eduskunnassa ja ministeriöissä. Foorumi kutsuukin vaikuttajia lasten, nuorten ja perheiden asioiden kentältä tulemaan mukaan tapahtumaan keskustelemaan, etsimään ratkaisuja ja jakamaan kokemuksia paremmasta lapsipolitiikan toteuttamisesta.

lapsen oikeuksista suurin on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja leikkiin. lapsista on pidettävä huolta, rohkaistava ja kuultava heidän näkemyksiään.

Annika Saarikko

Koska?

Koska?

Ääni19 – Lapsen oikeuksien foorumi järjestetään 19.11.2019 Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Foorumi käynnistyy klo 9:00 ja päättyy klo 16:30.

Verkatehdas sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa erinomaisten kulkuyhteyksien päässä. Pääset sekä junalla että bussilla ihan lähelle!

Hyvä yhteiskunta kantaa ennen kaikkea huolta lapsistaan

Sixten Korkman

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 11.11.

Ääni19 – Lapsen oikeuksien foorumin pääsylippu maksaa 90€, johon sisältyy huippulaadukkaan ohjelman lisäksi ruokailut aamu- ja iltapäiväkahveineen.